ادیان ابراهیمی، زیبایی شناختی

اولیه می توان به دست آورد که:
الف) ادیان به ویژه توحیدی، همجنس گرایی را گرایشی غیر طبیعی و نابهنجار می دانند.
ب) روانشناسان نسبت به همجنس گرایی دو دسته، که گروهی آن را بهنجار و بخشی دیگر آن را نابهنجار تلقی می کنند.
1.7 .روش تحقیق
روش تحقیق در این پروژه، کتابخانه ای و توصیفی ـ تحلیلی است. علاوه براستناد به منابع درجه اول دینی، از منابع مهم و به روز و همچنین تحقیقات نوین روانشناسی جنسی و تربیتی نیز برای دست‏یابی به تحلیلی بهتر استفاده شده ‏است
2. مفهوم شناسی
2.1. گرایش جنسی: جنس واژه ای است مربوط به تفاوت های زیست شناختی و فیزیکی میان مردان و زنان که معلول تفاوتهای کروموزوم ها در جنین است. گرایش جنسی مفهومی است که دلالت دارد بر الگویی پایدار از جاذبه هیجانی، رمانتیک، و یا جنسی به مردها، زن ها و یا هر دوجنس.
2.2. همجنس گرایی: همجنس‌گرایی یکی ازگرایش‌های جنسی است که مشخصه آن تمایل زیبایی شناختی، عشق رومانتیک، و تمایل جنسی منحصرآ نسبت به جنس همگون با خود فرد می‌باشد. به فردی که به جنس دیگر گرایش داشته باشد دگرجنس‌گرا و به افرادی که هم به جنس دیگر و هم به همجنس خود تمایل دارند دوجنس‌گرا می‌گویند. به عبارت دیگر همجنس گرایی بر الگویی پایدار از جاذبه هیجانی ، رمانتیک ، و یا جنسی به اعضای فرد همجنس، گفته می شود.
2.3. روانشناسی : علم مطالعه رفتار و فرایند‌های ذهنِ موجود زنده ـ بخصوص انسان ـ بر اساس روش علمی. که منظور از «رفتار» در روان شناسی ، آن دسته از فعالیت‌های جاندار است که بوسیله یک جاندار دیگر یا با دستگاه‌های آزمایشگاهی قابل مشاهده است. و منظور از «فرآیندهای ذهنی» یعنی آن دسته از فعالیت‌های جاندار که قابل مشاهده مستقیم نیست، ولی می‌توان آن را از روی آثارش در رفتار فرد استنباط کرد. نمونه‌هایی از رفتار عبارتند از : مطالعه کردن، صحبت کردن، ورزش کردن، خوابیدن، حرف زدن در خواب، آب دهان انداختن، گره کردن مشتها و… و نمونه‌هایی از فرآیندهای ذهنی عبارتند از : حل مسئله ، سبک تفکر ، تغییرات مربوط به حافظه و یادگیری ، ادراک و …
2.4. روانشناسی جنسیت: مطالعه تفاوت های موجود بین جنس مذکر و مؤنث، کسب هویت جنسی و نقش جنسیت در طول زندگی.
2.5. دین: به مجموعه باورها و دستورات و باید ها و نباید ها که به صورت وحیانی یا غیر وحیانی برای بشریت تبیین شده است و مراد ما از دین در این تحقیق همان دستورات اعتقادی وعملی موجود در ادیان توحیدی و غیرتوحیدی مانند مسیحیت، اسلام، بودیسم و غیره می باشد.
فصل دوم
همجنس گرایی از دیدگاه دین
2.1. همجنس گرایی از دیدگاه یهودیت
یهودیت، با بیش از سی سده در تاریخ ادیان بشری، یکی از مهمترین ادیان زنده جهان به شمار می رود. گرچه این دین در دنیای معاصر پیروان کمی دارد( کمتر از سیصدم جمعیت جهان)، ولی همواره جز ادیانی به حساب می آید که بر فرهنگ و تمدن بشری تاثیرگذار بوده است. دین یهود به همراه دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت به عنوان مهمترین ادیان ابراهیمی شناخته می شوند. اعتقاد به خدای یگانه از آموزه های اصلی این سه دین بوده و هر کدام قوانین و شریعت خاص خود را دارند. دین یهود با توجه به قدمت و تاریخی که دارد جز اولین ادیانی است که قوانین مدون و منظم دارد، به طوری که نوع نگاه مسیحیت به کتاب مقدس یهودیان، که آن را عهد قدیم می نامند، نگاهی کاملاً الهی است که تمام دستورات آن را قبول دارند، زیرا مسیحیت بر خاسته از بطن یهود است. ولی آنچه که باعث عدم انجام این دستورات از سوی مسیحیت می شود، باور و اعتقاد آنان در باب دو پیمان گرفته شده از سوی خداوند نسبت به سعادت بشر می باشد. که در آن پیمان قدیمی یعنی تورات، نسخ رخ داده و پیمان جدید که محبت حضرت عیسی7است، جایگزین پیمان قدیمی شده است. همچنین اسلام با اینکه پیشینه یهودیت را تصدیق می کند، ضرورتاً از تمام آموزه ها و کتاب مقدس یهودی در شکل فعلی دفاع نمی کند. با این همه این دو دین از یک جهت با هم شبیه اند و آن ارزشی است که نسبت به « شریعت » داده اند.
دستورات و آموزه های دین یهود گرفته از منابعی است که این منابع را می توان به دو بخش کلی تقسیم بندی کرد و منشاء دستورات و آموزه ها و احکام صادره و جاری در بین یهودیت را می توان این دو منبع دانست که عبارت اند از: منابع مکتوب، منابع قانونی
منابع مکتوب در دین یهود دارای اهمیت بسیاری اند، به گونه ای که در بیشتر موارد دستورات این منبع اولویت و مورد قبول عالمان دینی قرار می گیرد. که این منابع مکتوب عبارت اند از کتاب مقدس ، میشنا و تلمود، بارَینا و غیره. که کتاب مقدس منبع حجیت و اعتبار کل نظام شرعی و حقوقی و اخلاقی یهودیت است و نیز نخستین و مهم ترین منبع مکتوب در بین ا
ین منابع ، همان اسفار خمسه یا «تَنَخ» می باشد که مسیحیان آن را «عهد قدیم» می نامند. و میشنا و تلمود به شریعت شفاهی یا تورات شفاهی گفته می شود که احکام و تفسیر و تاویل تورات در آن وجود دارد. همچنین به سایر قوانینی که در میشنا بیان نشده، اما آمورائیم آن را در تلمود مطرح کرده بارَینا گفته می شود.
دومین منبع استخراج قوانین و دستورات دینی در دین یهود، منابع قانونی می باشد که عبارت اند از: سنت یا همان قبالا که شامل دستورات دینی است که سینه به سینه از زمان حضرت موسی7 تا حال انتقال پیدا کرده است. میدراش ، تَقانا، مینهاگ، سِوارا و غیره از این قبیل قوانین می باشند.
2.1.1. غریزه جنسی و اهمیت آن در دین یهود