اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده

و سپاسگزاری
حمد و سپاس خداوند یکتا را، که عشق به آموختن را در وجود انسان به ودیعه نهاد و با لطف و اراده خویش، مرا در رسیدن به آرزوی دیرینهام، که همانا کسب علم و معرفت و فیض بردن از مکتب اساتید گرانقدر بوده است تاکنون یاری نموده است. بر خود لازم میدانم از زحمات و الطاف بی دریغ و راهنماییهای دلسوزانهی استاد عزیز و بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخرالسادات نصیری که به عنوان استاد راهنما، اینجانب را نه تنها در انجام رساندن این پژوهش، بلکه در سایر مراحل تحصیلم هدایت نمودهاند تشکر نمایم و توفیق روزافزون ایشان را از پروردگار متعال خواستارم، همچنین از جناب آقای دکتر محمدرضا اردلان و جناب آقای دکتر قنبری به خاطر داوری دقیقشان بینهایت سپاسگذارم. امید است در مراحل بعدی زندگی نیز از الطاف این بزرگواران بهرهمند شوم.
از مسئولین و کارکنان محترم دانشگاه بوعلی سینا به خاطر همراهی، همکاری و تحمل همه زحمات در اجرای این پایاننامه تقدیر و تشکر میکنم.
دانشگاه بوعلی سینا
مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی
عنوان:
بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلیسینا همدان در سال تحصیلی 93-1392
نام نویسنده: اکرم خدایاری
نام استاد راهنما: دکتر فخرالسادات نصیری
نام استاد مشاور:
دانشکده: ادبیات و علوم انسای
گروه آموزشی: علوم تربیتی
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
گرایش تحصیلی:
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویب: 7/7/1392
تاریخ دفاع: 30/4/1393
تعداد صفحات: 136
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهی بین حمایت سازمانی ادراک شده با اعتماد سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392 انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعهی آماری نیز، شامل کلیهی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان به تعداد 777 نفر(587 نفر مرد و 190 نفر زن) بود که با استفاده از شیوهی نمونهگیری تصادفی ساده، حجم نمونه 260 نفر(196 نفر مرد و 64 نفر زن) مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامهی حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران(1986) و اعتماد سازمانی الونن و همکاران(2008) استفاده شد. روایی پرسشنامهها بر اساس روایی محتوایی و پایایی آنها نیز بر اساس روش آلفای کرونباخ به ترتیب 77/0 و 95/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخص آمار توصیفی(جدول فراوانی، میانگین، نمودار و انحراف معیار) و روشهای آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون یک متغیره، آزمون کالموگراف-اسمیرونوف، آزمون توکی، آزمون t برای گروههای مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان میانگین حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا کمتر از حد متوسط میباشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و مولفههای اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این نتایج آزمون t برای گروههای مستقل نشان داد که بین دیدگاه کارکنان زن و مرد در خصوص حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی به لحاظ جنسیت تفاوت معناداری مشاهده نمیشود. همچنین نتایج نشان داد که در میزان حمایت سازمانی ادراک شده از دیدگاه کارکنان به لحاظ وضعیت استخدامی تفاوت معناداری مشاهده میشود ولی در خصوص میزان اعتماد سازمانی به لحاظ وضعیت استخدامی تفاوت معناداری مشاهده نمیشود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون یک متغیره نشان داد که حمایت سازمانی میتواند مولفههای اعتماد سازمانی را پیشبینی کند.
واژههای کلیدی: حمایت سازمانی ادراک شده، اعتماد سازمانی، کارکنان دانشگاه بوعلیسینا
فهرست مطالب