دارد،پرداختند .این تحقیق بر روی 300نفر از کارگران شاغل در کارخانجات وصنایع مستقر در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان به اجرا درامد و ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی بار_ان و پرسشنامه پیشرفت شغلی کویین دام (2005)بوده است وبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ،تحلیل رگرسیون وتحلیل معادلات ساختاری بررسی وتحلیل شده ونتایج نشان داد که بین کلیه مولفه های هوش هیجانی با پیشرفت گرایی شغلی در حد قابل توجهی رابطه مثبت وجود دارد.
زینی وند (1387) پژوهشی را با عنوان رابطه هوش هیجانی و عملکرد دبیران متوسطه شهرستان جویبار انجام داده است .هدف این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد دبیران می باشد. جامعه اماری این پژوهش کلیه دبیران متوسطه شهرستان جویبار بوده که از این تعداد 186 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.ابزار سنجش در این پژوهش دو پرسشنامه بوده است،که یکی پرسشنامه برادبری و گریوز ودیگری پرسشنامه عملکرد دبیران می باشد.برای تحلیل داده ها از روشهای آماری ،جداول و نمودارهای فراوانی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مولفه های خوداگاهی و عملکرد دبیران رابطه معناداری وجود دارد.همچنین بین مولفه های خود مدیریتی ،آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه و عملکرد دبیران رابطه معناداری وجود دارد.
یوسفی (1385)تحقیقی با عنوان رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد یاسوج انجام داده است.هدف این پژوهش: 1) بررسی تفاوتهای دوجنس درهوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی 2) پیش بینی مهارتهای ارتباطی از طریق هوش هیجانی امکانپذیر است . این تحقیق بر روی 131دانشجوی دانشگاه آزاد یاسوج اجرا شده است. برای بررسی همبستگی بین هوش هیجانی ومهارتهای ارتباطی ازهمبستگی پیرسون استفاده شده و به منظور پیش بینی مهارتهای ارتباطی وزیر مقیاسهای آن با استفاده از هوش هیجانی ، از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که هوش هیجانی حاصل از گزارش شخصی افراد بامهارتهای ارتباطی وزیر مقیاسهای وابسته به آن رابطه دارد واین مهارتها را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی می کند یافته دیگر این پژوهش حکایت ازعدم تفاوت معنا دار بین عملکرد دو جنس در نمره های حاصل از پرسشنامه هوش هیجانی است.
حافظیان (1387)در پژوهشی به بررسی رابطه ی بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان در دانشگاههای استان مازندران پرداخته است .روش پژوهش توصیفی -همبستگی بود.جامعه آماری شامل 110 مدیر و 1472نفر از کارکنان دانشگاه آزاد و غیر انتفاعی استان مازندران بود که از بین انها تعداد 86 نفر از مدیران و 344 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند.برای توصیف داده ها از آزمون t تک گروه ،ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.نتایج نشان که بین مولفه های هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.در بین مولفه ها خودمدیریتی و آگاهی اجتماعی تاثیر مستقیم و خوداگاهی و مدیریت رابطه تأثیر غیر مستقیم برعملکرد کارکنان دارند.
ترابی(1382) در پژوهشی به بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد مدیران پرداخته است .ترابی در پژوهش خود به این نتیجه رسید که بین مولفه های هوش هیجانی (خوداگاهی،انگیزش و مهارت های اجتماعی ) و عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود دارد.اما بین دو مولفه دیگر(همدلی و خودگردانی ) با عملکرد مدیران رابطه معناداری وجود ندارد.
دارایی(1383)پژوهشی پیرامون موضوع بررسی مقایسه ای تأثیر هوش عاطفی بر کامیابی مدیران مالی و غیر مالی انجام داده است.فرضیه های این تحقیق عبارتند از:1 بین هوش عاطفی و کامیابی مدیران رابطه وجود دارد.2 مدیران مالی هوش عاطفی پایین تری نسبت به مدیران غیر مالی دارند.نتایج حاکی از این است که بین هوش عاطفی و اجزای آن با کامیابی مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.همچنین هوش عاطفی مدیران مالی پایین تر از هوش عاطفی مدیران غیر مالی است.
معتمدی (1386) در پژوهشی به مقایسه خودکار آمدی و سلامت روانی دردانش اموزان عادی و تیز هوش پرداخته است . پرسش اصلی این پژوهش این است که آیادانش اموزان عادی و تیز هوش درمولفه های خودکار آمدی با یکدیگر تفاوت دارند ؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان سال اول متوسطه تیزهوش و عادی دختر و پسر شهر تهران بوده است. برای گردآور ی داده ها از آزمونهای های زیر استفاده شد:‌1) آزمون و ماتریسهای پیشرونده ریون 2) پرسشنامه سلامت عمومی( GHQ) 3)‌پرسشنامه خود کارآمدی دانش آموز. برای مقایسه دو گروه عادی وتیز هوش درمولفه های خودکار آمدی رابطه معنا دار نیست اما اثر هوش بر یکی از مولفه های خودکار امدی یعنی نگرش معنا دار است وهمچنین برای مقایسه دو گروه عادی وتیز هوش درمولفه های سلامت روانی نشان میدهد که بین دو گروه درمولفه نارساکنش وری واجتماعی تفاوت معنا دار وجود دارد جهت تحلیل داده ها از رگرسیون ،تحلیل واریانس وتحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سلامت روانی بامولفه های تلاش ،‌استعداد و باز خورد رابطه معنادار وجوددارد در حالی که هیچگونه رابطه معنا داری بین سلامت روانی و مولفه شانس وجود نداشته است و از سوی دیگر دانش اموزان عادی وتیز هوش درمولفه های باز خورد ونارساکنش وری اجتماعی تفاوت معنا داری داشتند. نتایج، این نکته را نیز آشکار کردند که مولفه های خودکارامدی دختران و پسران با یکدیگر تفاوت ندارند.

رشیدی (1385) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی با میزان بهره وری مدیران مراکز آموزش شهر تهران در سال 85-86 انجام داده است. جامعه آماری مورد مطالعه، کلیه مدیران مراکز آموزشی شهر تهران درمناطق 21و19و15و11و1 بوده است که تعداد 394نفر از انها به شیوه تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.اطلاعات متغیر ها و عوامل از ،آزمون های هوش هیجانی سیبریاشرینگ 1995 و پرسشنامه 32 سئوالی میزان و بهره وری که بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت تهیه و تنظیم شده بود بدست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده از هر دو روش آمار توصیفی واستنباطی با نر م افزار SPSS استفاده شده است. از ضریب همبستگی جهت مشخص کردن رابطه ی متغیر هوش هیجانی وابعاد آن با میزان بهره وری مدیران واز رگرسیون گام به گام ، جهت شناسایی سهم تبینی هر یک از ابعاد هوش هیجانی در پیش بینی میزان بهره وری مدیران وآزمونها ی T مستقل و تحلیل واریانس یک راهه ، جهت تعیین رابطه متغیرها با عوامل دموگرافیک جنس ،سن ، سابقه وسطح تحصیلات استفاده شده است. نتایج حاکی از ان است که بین هوش هیجانی وابعاد آن با بهره وری رابطه ای معنادار وجود دارد همچنین همه ی 5 بعد پیش بینی وارد شده به مدل و نیزمقدار ثابت در پیش بینی متغیر ها بهره وری موثر هستند و همه ی آن هادر سطح 0/01 معنا دار هستند قابل ذکر است که بیشترین و کمترین میزانT به ترتیب مربوط به متغیرهای روابط بین فردی ومتغیر همدلی می باشد. همچنین متغیر سیاسی بیشترین تاثیر ومتغیر خودکنترلی کمترین سطح تاثیر را بر روی متغیر ملاک دارد همچنین میزان بهره وری مدیران با متغیر های دموگرافیکی جنس ،سن و سابقه و سطح تحصیلات دارای رابطه معنای داری میباشد.
صبوری(1386)تحقیقی با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و خوداثربخشی در میان معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گرمسار انجام داده است فرضیه های پژوهش 1بین هوش هیجانی و خوداثر بخشی مدیران رابطه وجود دارد2 بین هریک از مولفه های هوش هیجانی با خوداثر بخشی معلمان رابطه وجود دارد.جامعه آماری پژوهش شامل 150 نفراز معلمان شهرستان گرمسار که به شیوه تصادفی انتخاب شده اند .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-همبستگی بوده است.نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و خوداثر بخشی مدیران رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین هریک از مولفه های هوش هیجانی با خوداثر بخشی معلمان رابطه معنادار وجود دارد.
میرزایی (1386) در پژوهشی به بررسی رابطه ی هوش هیجانی وسلامت سازمانی با بهره وری مدیران مدارس متوسطه شهر تهران پرداخته است هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وسلامت سازمانی مدیران با بهره وری مدیران مدارس متوسطه شهر تهران است جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ومعلمان مدراس متوسطه شهر تهران درسال 85 بوده است تعداد 150 نفر مدیر و 450 نفر معلمان به روش تصادفی انتخاب شدند و ابزار استفاده شده مشتمل بر پرسشنامه های سلامت سازمانیOHI ،هوش هیجانی بار- ان وبهره وری محقق ساخته بر اساس مدل اچیو است. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری خطی نشان داد که بین هوش هیجانی B=0/238 , P0/01 و سلامت سازمانی B=0/448,P0/01 بابهره وری مدیران مدارس رابطه وجوددارد و الگوی ریاضی برای پیش بینی بهره وری بر اساس هوش هیجانی وسلامت سازمانی برقرار زیر است.سلامت سازمانی 0/448 + هوش هیجانی 0/238 + 39/791= بهره وری
عابدی و دیگران (1382) در پژوهشی با عنوان بررسی اثر بخشی شیوه یادگیری مبتنی بر خود برهوش هیجانی دانش اموزان دوره راهنمایی شهر اصفهان انجام داده اند فرضیه موردنظر در این پژوهش این است که استفاده از شیوه یادگیری مبتنی برخود درافزایش هوش هیجانی دانش آموزان موثر است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش اموزان دختر وپسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان که تعداد 60 نفر بوده را تشکیل داده اند . روش نمونه گیر ی دراین پژوهش خوشه ای چندمرحله ای است.ابزار مورداستفاده برای اندازه گیری هوش هیجانی ، مقیاس هوش هیجانی گوپر (1997-1996) بوده است وروش آماری در این پژوهش ، امارتوصیفی واستنباطی ، تحلیل واریانس وکوواریانس بوده است. نتیجه این پژوهش دررابطه باتاثیر معنا دار برنامه یادگیر ی مبتنی برخود ، درافزایش خودکنترلی و هوش هیجانی با نتایج ها وتر (1983) مطابقت دارد که فردمسئول قادربه کنترل عواطف منفی خود( مثل عصبانیت ) می باشد ودارای کردار اجتماعی است و یادگیرنده بامشارکت در یادگیری برنامه یادگیری مبتنی بر خود قادر میگردد تا فعالانه دریادگیری مشارکت کند.
شماعی زاده ودیگران(1384 ) پژوهشی باعنوان بررسی تاثیر مشاور شغلی بر افزایش خودکارامدی کار افرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام داده اند. فرضیه تحقیق : 1)‌مشاور شغلی به شیوه گروهی ،‌خودکارامدی کارافرینی دانشجویان را افزایش میدهد.2) بین افزایش خودکارامدی کارافرینی و جنسبت رابطه وجوددارد.جامعه اماری این پژوهش را کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مراکز کارافرینی دانشگاه اصفهان تشکیل داده است وروش نمونه گیری تصادفی ساده است ابزار مورداستفاده دراین پژوهش پرسشنامه خودکارامدی کارافرینی است .ازمجموع نتایج بدست امده میتوان استنباط کرد که مشاوره شغلی درافزایش خودکارامدی کارافرینی دانشجویان موثر بوده است.
خلیلی آذر (1386) پژوهشی با عنوان( مقایسه هوش هیجانی دانش اموزان تیز هوش وعادی و رابطه ان با پیشرفت تحصیلی) انجام داده است. فرضیه های1 )بین هوش هیجانی دانش آموزان تیز هوش وعادی تفاوت معنا داری وجوددارد 2)‌بین هوش هیجانی دانش آم
وزان تیز هوش وپیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجوددارد.3) بین هوش هیجانی دانش اموزان عادی و پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری وجوددارد.جامعه آماری دراین پژوهش کلیه دانش اموزان دوره پیش دانشگاهی مدارس تیز هوش وعادی شهر تهران است که درسال تحصیلی 85-86 ثبت نام کرده اند نمونه پژوهش 120 نفر و بر اساس ( جدول کوهن 1386، به نقل از سرمد وهمکاران 1380) انتخاب شده اند. نمونه دانش آموزان عادی و تیز هوش 60 نفر به صورت چندمرحله ای ونمونه دانش اموزان عادی به تعداد 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده است.برای اندازه گیر ی میزان هوش هیجانی ازمقیاس بار ان (1997) استفاده شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر تفاوت معنا داری بین هوش هیجانی دانش اموزان مدارس تیز هوش وعادی مشاهده نشد. بنابراین فرضیه اول این پژوهش تایید نمی شود یعنی هوش هیجانی دانش اموزان عادی وتیز هوش در پژهش حاضر متفاوت نیستند.2) این فرضیه هم تاییدنمی شود یعنی بین هوش هیجانی وپیشرفت دانش اموزان تیز هوش رابطه ای وجود ندارد.3) بر اساس یافته های این پژوهش میزان همبستگی هوشبهر هیجانی وپیشرفت تحصیلی دردانش اموزان
ب- سوابق پژوهش ها در خارج از کشور :
کرایس براون و همکاران ( 2002) در تحقیقی رابطه ی بین تصمیم گیری شغلی خود کارآمدی و هوش هیجانی را مورد بررسی قرار دادند . یافته های تحقیق نشان داد که هوش هیجانی به وسیله همدلی ، سودمند کردن احساسات دستکاری روابط بین فردی و عوامل خود کنترلی به طور مثبت و مستقیم با تصمیم گیری شغلی و خود کارآمدی رابطه دارد. در نهایت این که نقش جنس به عنوان یک متغیر تعدیل کننده در بررسی رابطه هوش هیجانی و متغیرهای شغلی مورد تایید قرار نگرفت به عبارت دیگر بین مردان و زنان تفاوت معناداری دیده نشد . ( براون و همکاران (2002)به نقل از ایران بخش،1386 )
کریس واتکین 82 ( 2000) در زمینه ی هوش هیجانی و پیشرفت شغلی به نتایج زیر دست یافت : کاربرد هوش هیجانی موجب پیشرفت و بهبود فرایند تصمیم گیری می شود . هوش هیجانی تاثیر مستقیمی بر میزان فروش کالا دارد و افراد دارای هوش هیجانی بالا در شغل های نیازمند تخصصی ( فنی ) کارآیی بهتری دارند .(به نقل از همان منبع)
سارنی ( 1998 ) در تحقیقی بر روی 400 نفر از کارکنان شرکت های مختلف دریافت که : افراد دارای هوش هیجانی بالا از شادابی و نشاط ، سر زندگی و استقلال بیشتری در کار برخوردارند و عملکرد بهتری داشتند به زندگی خوش بین تر بوده و در برابر استرس مقاومت بیشتری دارند.(به نقل از رحمانی،1385)
کرنیک و زمیل ( 1997) در تحقیقی دریافتند که هوش هیجانی بالا با انعطاف پذیری ، خوش بینی ، خود انگیزی ، خطر پذیری همبستگی بالایی دارند و نیز دریافتند که افراد بی قرار ، بی حوصله و نا شکیبا که خونسردی خود را به آسانی از دست می دهند و بد اخلاق و عصبانی می شوند، از هوش هیجانی پایینی برخوردار می باشند .( ایران بخش،1386)
شوومینگ ( 2004 ) در تحقیقی ، 186 معلم مرد و 189معلم زن را از نظر هوش هیجانی مورد مقایسه قرار دادند ، تحلیل حاصل از این تحقیق نشان داد که زنان علاوه بر اینکه هوش هیجانی بالاتری را نسبت به مردان نشان دادند ، نمرات بالاتری را نیز در خود آگاهی و همدلی به دست آوردند. (به نقل از معماریان،1387)
جوزف کیاروچی ، فرانک پی دینز ، استفن اندرسون ( 2000 ) برای فهم رابطه هوش